Skiltning og graduering af MTB spor i Danmark

Projekt til understøttelse af MTB sporenes frivilliggrupper med over 10 mio. kr.

On Trail – på sporet af noget godt

Alle aldersgrupper og samfundslag er i dag at finde blandt mountainbikere. Mountainbikesporten har været en kæmpe publikumsmæssig succes i statsskovene igennem de seneste 10 år. Der er potentiale til endnu flere mountainbikeentusiaster, hvis forholdene på de eksisterende mountainbikespor får et løft.

Formålet med projektet er at gøre størstedelen af de danske mountainbikespor brugervenlige og tilgængelige ved hjælp af skiltning og graduering af sporene. Projektet skal understøtte og udvikle indsatsen hos de mange frivilliggrupper, som bruger tusindvis af timer på at skabe mountainbikespor over hele Danmark. Projektet skal sikre en ensartet skiltning og graduering af de mange mountainbikespor til glæde for hundredetusindvis af brugere, som får bedre muligheder for at komme ud, motionere og nyde naturen.

Med projektet har vi mulighed for at sikre en god skiltning, en reel graduering, og med det en væsentlig større tilgængelighed, sikkerhed og brugervenlighed for de mangemountainbikebrugere på landsplan.

Anlæggelse af mountainbikespor, der er holdbare, udfordrende og sjove, er en faglig disciplin, som løbende er blevet udviklet af frivillige sporbyggergrupper. Hvis et mountainbikespor fra starten anlægges korrekt, vil sporet i mange år kun fremtræde som et smalt spor i naturen, og det vil kun kræve minimal vedligeholdelse.

Det er disse kompetente sporbyggergrupper, projektet vil anerkende og samarbejde med. Vi glæder os til at skabe resultater!

Jeg er sporansvarlig!

Send os en besked så din hjemmebane hurtigst muligt kan komme på det officielle landkort, og blive en del af den nye standard for MTB spor i Danmark

 

Projektets organisation

Projektet er opstået i et samarbejde mellem DCU, DGI og Naturstyrelsen. DCU er ansøger og hovedansvarlig for projektet, mens DGI og Naturstyrelsen er tætte samarbejdspartnere. De tre parter har gennem en årrække lavet en række initiativer og samarbejder, som alle leder frem mod dette projekt.

Projektejer:
Danmarks Cykel Union. Står for driften af projektet og stiller kontorfaciliteter til rådighed for en til projektet ansat konsulent.

Projektpartnere:
DGI og Naturstyrelsen. Bidrager begge til projektet med medarbejdere som deltager i styregruppe, samt løbende er i dialog med projektets ansatte konsulent vedr. uddeling, kommunikation m.m.

Samarbejdspartnere:
Frivilliggrupper beskæftiget med sporbyggeri i hele landet.

Understøttelse af frivilliggrupper til skiltning, graduering og omlægning af mountainbikespor – 10,3 mio. kr.

Et mountainbikeprojekt målrettet skiltning, graduering og omlægning af mountainbikespor vil give det fornødne økonomiske fundament til sporbyggerne for at fortsætte deres store frivillige arbejde med at sikre bæredygtige spor.

Et ensartet mountainbiketilbud over hele landet vil tiltrække flere brugere og væsentligt forstærke den nuværende stigning på ca. 20 % om året, højne køreglæde, give bedre adgangsmuligheder og hæve sikkerheden særligt for nye brugere.

Ansættelse af en projektleder (normeret til en halv fuldtidsstilling) i de tre år projektet løber skal sikre dialog og samarbejde med de mange frivilliggrupper og lodsejerne. Projektlederen skal også sørge for projektets kommunikation i samarbejde med de tre involverede partnerorganisationer. Hver enkelt frivilliggruppe skal have mulighed for at fejre succeserne i deres lokale projekter med 3.000 kr. til sodavand, pølser eller andet ved festlige indvielser.

Lokale frivillige gruppers deltagelse i projektet: 

Foreninger med CVR-nummer kan deltage. I tilfælde af, at der på et areal på Naturstyrelsens, kommunale, eller private arealer i forbindelse med et etableret mountainbikespor ikke er etableret en frivilliggruppe, vil der stadig kunne ansøges til skiltning og omlægninger.

Foreningernes forbrug af materialer der skal bruges til skiltning, graduering og omlægninger eller nye linjeføringer betales af projektet.

Det enkelte spor vil maksimum kunne skilte og sporomlægge for op til 100.000 kr.

Foreninger skal dokumentere aftale og samarbejde med lodsejer, fx ved en samarbejdsaftale eller erklæring.

Vedligehold og omlægninger af mountainbikespor skal holde sig inden for skiltemanualens vejledning til graduering og skiltning.

MTB-kodekset inkorporeres på nye kortudgivelser o. lign. og det opgraderede spor angives på en fælles portal, hvor mountainbikeruten kan downloades til GPS, ses i en app eller printes fra hjemmeside.

Der udnævnes en presseansvarlig i de konkrete projekter for at sikre lokal presse på aktiviteter og det frivillige engagement, der er knyttet til mountainbikesporene.

De frivillige sporbyggere skal være forsikret gennem en ulykkesforsikring fx i DGI eller DCU-regi.

Sporbyggerlaugene skal arbejde på at få kommunerne til at forpligte sig til at vedligeholde de sporene (i samarbejde med de frivillige). Målet er at fremme kommunerne medansvar for at udvikle og vedligeholde eksisterende mountainbiketilbud i fremtiden.

Projekter i private skove kan indgå i projektet under forudsætning af, at sporet stilles gratis til rådighed for brugerne. Dette udelukker dog ikke, at brugerne ad frivillighedens vej kan vælge at bidrage til ejerens udgifter med sporet. I denne frivillige form er en betalingsordning ingen hindring for at modtage tilskud.

Efter projektets udløb vil de lokale sporgrupper i samarbejde med kommuner, private skovejere og Naturstyrelsen stå for den løbende vedligeholdelse af skilte, pæle m.m.

 

 

Udbredelse af mulighederne for mountainbike i Danmark – 400.000 kr.

Fra brugersiden kan det være svært at få et overblik over, hvor der er mountainbikespor, og hvor man kan finde aktuelle og brugervenlige kort og andre relevante oplysninger. Derfor ønskes der tillige udviklet en platform, som kan give dette overblik, med download af kortbilag, og hvor sporene kan hentes over på GPS. Funktionaliteten på portalen vil være lavpraktisk og tage udgangspunkt i tilsvarende overblik inden for o-løb på www.findveji.dk eller Naturstyrelsens mountainbikeoverblik på www.10spir.dk

I første omgang vil det være de spor, som deltager i projektet, der formidles på portalen, men ambitionen er at samle alle officielle danske mountainbikespor. Ambitionen er også at alle spor skal kunne findes i Singletracker app’en mens man er på farten.

Projektlederen koordinerer udviklingen af den digitale platform. Efter projektets afslutning vil platformens indhold kunne bruges af både DCU, DGI og Naturstyrelsen. Alle parter i projektet vil kommunikere og præsentere resultaterne fra projektet på deres respektive kommunikationsplatforme.

For mere information, kontakt projektleder Christoffer Riis Svendsen på email [email protected]

Share This